Информација о упису по Програму афирмативних мера кандидата са инвалидитетом на високошколске установе

Центар је организациона јединица Универзитета у Београду, која негује инклузивну образовну политику, са спремношћу да подржи студенте, као и будуће кандидате са различитим типовима инвалидитета, који желе да студирају на неком од факултета Универзитета у Београду.   Стога Вас обавештавамо да Министарство просвете, науке и технолошког развоја неколико година уназад спроводи афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом на високошколске установе чији је оснивач Република Србија.   Били бисмо Ввам захвални уколико бисте информацију о упису путем афирмативних мера кандидата са инвалидитетом подели са свим ученицима и ученицама завршне средње школе, као и свим ученицима и ученицама који желе да упишу неки од факулета који се налазе у саставу Универзитета у Београду.   У наставку текста прослеђујемо Вам информације поводом уписа по Програму афирмативних мера особа са инвалидитетом.
Особе са инвалидитетом имају право на упис факултета по Програму афирмативних мера (1) и полагање пријемног испита у складу са својим
потребама и могућностима (2).

1. Поступак и документација за пријаву кандидата са инвалидитетом за упис по Програму афирмативних мера је следећи:

Потребно је да кандидати доставе фотокопију неког од следећих докумената:
• Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или
• Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ и/или
• Мишљење Интересорне комисије, или
• Студенти којима није рађена процена телесног оштећења, који нису корисници туђе неге и помоћи или не поседују мишљење Интересорне комисије, достављају медицинску документацију којом се доказује постојање хендикепа.   Документација се прослеђује електронским путем. Такође је неопходно заказивање и обављање разговора са кандидатаима у канцеларији Центра за студенте са хедникепом. 
Додатне информације:

Програм афирмативних мера подразумева да факултет или висока школа издвајају одређен број места за студенте са хендикепом (1% од укупног броја места на одређеном факултету). Листа имена на ранг листи програма афирмативних мера је анонимна. Да би кандидат стекао могућност да буде рангиран на овој листи, за већину факултета је неопходно да оствари минимум од 30 бодова. Кандидати се на овој листи рангирају искључиво по броју бодова (не по типу и/или и степену хендикепа). То значи да уколико се на конкурс пријави већи број кандидата са хендикепом, они кандидати који остваре највећи број бодова, уписују се по Програму афирмативних мера каобуџетски студенти.

Пример: уколико на факултету X постоје издвојена 4 места за упис по програму афирмативне мере, а пријави се 6 кандидата са инвалидитетом, прва 4 кандидата/кандидаткиње који остваре најбољи резултат улазе у прописану квоту и уписују се кроз програм афирмативних мера као буџетски студенти. Пети и шести кандидат враћају се на “регуларну” ранг листу и рангирају се у складу са постигнутим резултатом.

2. Поступак прилагођавања форме полагања пријемног испита:

Напомињемо да сви кандидати (са хендикепом и без хендикепа) полажу исти пријемни испит. Кандидати са хендикепом имају право да захтевају прилагођавање полагања пријемног испита у складу са својим потребама и могућностима, уколико им је то потребно. То значи да је могуће обезбедити другачије методе полагања, али не и редуковање садржаја тестова или садржински измењена питања.

Молба за прилагођавање пријемног испита се предаје приликом пријаве за полагање пријемног испита на факултету или раније. Тада кандидати на факултету предају:
• сведочанства из средње школе и друга документа која факултет назначи у свом Конкурсу;
• молбу за прилагођавање пријемног испита;
• мишљење ректора/проректора Универзитета у Београду о утврђеном статусу кандидата са инвалидитетом према Програму афирмативне мере уписа кандидата са инавлидитетом у прву годину основних и интегрисаних студија.
..
Високошколска установа има обавезу да на основу добијених информација, а у складу са могућностима којима располаже и у мери у којој је то могуће, прилагоди полагање пријемног испита и обезбеди посебне услове, сходно потребама кандидата.

Прилагођавање полагања пријемног испита подразумева:

1. Прилагођавање простора и услова полагања пријемног испита односи се на:
• обезбеђивање приступачности простора у којем кандидат полаже пријемни испит;
• обезбеђивање посебне просторије за израду пријемног испита, уколико је то кандидату неопходно;
• одређивање и обезбеђивање особе која ће асистирати током израде пријемног испита и/или присуство персоналног асистента, уколико је то кандидату неопходно;
• обезбеђивање услова за коришћење асистивне технологије (нпр. дигитрон, лупа, прилагођена тастатура, лаптоп и сл.) током пријемног испита, за кандидате који користе асистивне технологије и
• обезбеђивање потребног времена за полагање пријемног испита и динамике полагања испита (кандидату може бити продужено време или распоређено на краће интервале за рад, у договору са кандидатом, уколико је то у интересу кандидата).

2. Прилагођавање тестова и другог писаног материјала:
• за кандидате са сметњама вида – обезбедити тестове на Брајевом писму или са увећаним форматом слова и слика (уколико су у средњој школи осмишљени и коришћени неки други начини испитивања, исти треба да се користe приликом пријемног испита за тог кандидата, нпр. пратилац који ће читати питања или/и уписивати одговоре);
• за кандидата са сметњама слуха – уколико је неопходно, обезбедити лице које ће уз употребу знаковног језика помоћи кандидату у разумевању захтева из тестова или додатне инструкције дати кандидату у писаној форми;
• за кандидате са сметњама у кретању и коришћењу руку – обезбеђују се помоћна средства (асистивне технологије) или лице које ће уместо кандидата уписивати одговоре у тестове и
• за кандидате са сметњама у читању и писању и разумевању математичких операција – дисграфија, дислексија и дискалкулија – високошколска установа обезбеђује лице које ће кандидату помагати у разумевању текста и захтева, као и у писању, тако што ће уместо кандидата читати задатке или усмено дате одговоре кандидата уписивати у тестове.

3. Прилагођавање других типова задатака:
За израду задатака са практичним делом (нпр. лабораторијска вежба) треба урадити неопходна прилагођавања за кандидата или обезбедити алтернативни начин провере знања.

Кандидати који се упишу по Програму афирмативних мера остварују право на конкурисање за смештај у студентском дому, а по условима конкурса установе Студентски центар ‘’Београд’’. Такође, упис по Програму афирмативних мера омогућава студенту са хендикепом да сваку наредну годину студија упише као буџетски студент са остварених 36 ЕСПБ бодова.

НАПОМЕНА: МИШЉЕЊЕ РЕКТОРА ВАЖИ САМО ЗА УПИС НЕКОГ ОД ФАКУЛТЕТА КОЈИ СУ У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ. На следећем линку се можете информисати о томе који факултети припадају Универзитету у Београду: http://www.bg.ac.rs/sr/clanice/fakulteti/fakulteti.php   Такође Вас позивамо да пратите активности Центра на фејсбук страници https://www.facebook.com/ucsh.beograd и на нашем сајту http://ucsh.rect.bg.ac.rs/    За све додатне информације и заказивање разговора, кандидати/кандидаткиње нас могу контактирати путем мејла на: [email protected] или на телефон: 011 3370 686.   Канцеларија Центра налази се на адреси Булевар Зорана Ђинђића 179 (у оквиру Дома културе Студентски град, прекопута, Студентске задруге, књижаре и библиотеке.