Информације за ванредне ученике за шк.2022/23.годину

Редослед полагања испита за сваки испитни рок утврђује директор школе по истеку рока предвиђеног за пријем испитних пријава.

О утврђеном распореду, однсоно редоследу полагања испита, обавештава се ванредни ученик путем огласне табле и сајта школе на којима су истакнути термини полагања испита.

Ванредни ученици полажу испите по предметима утврђеним наставним планом и програмом у оквиру једног разреда и матурски испит на крају четворогодишњег образовања.

Ванредни ученик полаже испите из сваког предмета утврђеног наставним планом и програмом, осим из предмета физичко васпитање ако је старији од 20 година.

Владање ванредног ученика се не оцењује.

Ванредни ученик уписује се сваке школске године у поједини разред, под прописаним условима до 31. августа.

Пријава испита је од 1. до 5. у месецу (код секретара школе), а уплата школске године и испита за сваки рок је код шефа рачуноводства,  за следеће испитне рокове:  јануарско/фебруарски, априлски, јунски, августовски, новембарски рок.

Ванредни ученик се према потреби јавља предметном наставнику и  долази на консултације по договору са наставником.

Напомена: за прецизиране датуме школа има право измене, а услед одређених непредвиђених околности о чему се обавештава ученик, путем огласне табле и сајта школе.