У плану активности наставника, треба обратити пажњу на:

 • ниво предзнања ученика, тј.досадшњи темпо напредовања, а који вас могу усмерити у одабиру информација и припреми материјала помоћу којег  имате могућност да на јасан и разумљив начин усмерите ученикада што успешније усвоји ново градиво; пожељно је обратити пажњу на ниво задатака који се поставаљју пред ученика (што је условљено праћењем темпа напредовања ученика кроз рад). Веома је важна повратна информација од наставника, шта је потребно да у усвајању новог градива конкретно ученик предузме како не би остао „празан ход“ у преносу информација,а  који може довести до неразумевања и отежаног усвајања градива.
 • мотивацију ученика (током консултација и активне комуникације са ученицима треба упутити јасне поруке, уз усмеравање шта треба исправити и сваки напредак похвалити и охрабрити ученика у новом, самосталном виду учења  који је у нашој праксибио мање заступљен).
 • навике у учењу (нова ситуација која захтева прелазак на дигитално учење јесте новина за наше ученике, али треба им пружити подршку и помоћ у савладавњу вештина које се односена употребу дигиталних технологија; треба их охрабрити, помоћи, усмерити их како да користе дигиталне садржаје и усмерити да нову организацију рада посматрају као изазов).
 • праћење ученика (активности  ученика се редовно бележе са јасном повратном информацијом упућеном ученику, уз корекције и даља усмеравања).

У процесу планирања наставе. тј.часова који се реализују онлајн веома је важно упознати се поред предности и са препрекама које се појављују у раду на релацији наставник-ученик.

Предности  су:

 1. просторна и временска флексибилност у организацији рада наставника и ученика
 2. активна интеракција са ученицима путем рачунара
 3. могућност индивидуалне комуникације са ученицима
 4. могућност прилагођавања садржаја индивидуланим карактеристикама ученика

У планирању часова, поред набројаних предности треба размотрити усклађеност следећих фактора,  а на које утиче наставник (стратегије коју наставник користи у реализацији часова на даљину и одабир садржаја).

Под стратегијом наставника подразумева се:

 1. остваривање континуиране комуникације са свим ученицима у одељењу на нивоу предмета (кроз консултације, учесталије провере савладаности градива-домаћи задаци, семинарски радови у оквиру предмета)
 2. праћење тока напредовања ученика на нивоу одељења и индивидуално

Одабир садржајаприпрема наставног материјала (за учионице):

 1. подела садржаја на мање делове (ученику јасно, једноставно и разумљиво представљен);
 2. у садржај укључити ознаке– пожељно је одавајање наслова, поднаслова; на крају теме или наставне јединице обавезно планирати да наставник напише даље смернице за рад, а након праћења рада ученика и постављање коментара;
 3. припрема за ученика подразумева организацију текста који треба да буде прегледан и јасан уз објашњења, а без:
 4. превише информација које нису кључне за суштину садржаја лекције
 5. превише малог или великог фонта (јер утиче на непрегледност текста или презентације)
 6. презентација не треба да буде захтевна већ прилагођена ученицима кроз једноставну концепцију са мање слајдова, уз истицање кључних информација, употребу графике, дијаграма, тј.одабрати дизајн који ће бити занимљив ученицима и одржавати пажњу током прегледа презентације;
 7. Наставници могу садржај приказати ученицима кроз: текстуалну форму, презентацију (слајдови), графички садржај, PDF и слично;
 8. Након испуњених услова који су набројани, а захтевају добру и квалитетну припрему наставника током организације материјала који ће бити доступан ученицима веома је важно посветити пажњу квалитету остварене интеракције на неколико релација.

Интеракција може бити успостављена на релацији:

 • наставник/ученик
 • ученик/садржај
 • наставник/наставник
 • наставник/ садржај

Наставник/ученик, подразумева континуирану комуникацију кроз коју наставник:

 • ученику обезбеђује информације које ће му помоћи током учења, тј.усмерава његов процес учења
 • даје потребна објашњења уз материјалза учење
 • поред усмеравања и саветовања, наставник треба да одржава мотивацију ученика, тј. да му помогне да истраје и одржи степен интересовања за учење у новим условима рада.

Ученик/садржај, подразумева да у процесу учења на даљину ученик од понуђених садржаја користи поред платформе,  упутства наставника за рад, белешке које сам прави, повратну информацију наставника.

Наставник/наставник, подразумева размену искуства између наставника у оквиру предмета и стручног већа; пожељно је остварити сарадњу са колегама које предају предмете кроз чије теме се може остварити позитиван трансфер у учењу; посебно је важна у новој ситуацији учења на даљину, сарадња кроз размену не само искуства већ и материјала (како за припрему часова унутар предмета, тако и за процену напредовања ученика током процеса учења).

Наставник/садржај, подразумева допуну садржаја, редефинисање постојећег материјала, након процене степена ефикасности у реализацији часова.

Педагог школе, Драгана Матић