Тимови у школи


САСТАВ ТИМОВА

 

Тим за развојно планирање
Славољуб Петровић- руководилац
Нада Ћираковић
Нела Ђорђевић
Радмила Петровић
педагог
Бранислав Пајић – родитељ
Владимир Мартиновић – родитељ
представник Ученичког парламента
представник Ученичког парламента
Милан Марковић- представник локалне заједнице

 

 

Стручни актив за развој школског програма
Ђина Ђелмаш-руководилац
Оливера Коларо
Јелена Мирић
Ивана Грујовић
Педагог

 

 

Тим за самовредновање
Рада Веселић- руководилац
Сања Чеперковић
Љиљана Миросављевић
Ђурковић Гордана
педагог
Тим за стручно усавршавање
Нада Карановић Сајић- руководилац
Мирјана Станишић
Снежана Радосављевић
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Весна Стојановић- руководилац
Босиљка Ниџовић
Андријана Алексић
Драгана Маринковић
педагог
Тим за безбедност ученика
Велимир Милановић- руководилац
Владимир Кртинић
Љиљана Цојић
Александар Димитријевић
Рајшић Катарина
педагог
Тим за медијску промоцију школе
Радован Брајовић- руководилац
Душанка Бјековић
Славица Миљанић
Јелена Станојевић
Бараћ Виолета
педагог
Тим за израду и праћење годишњег плана рада
Весна Тодосијевић- руководилац
Милош Хајдуковић
Горан Јеремић
педагог
Тим за инклузивно образовање
Стефан Мијушковић
Саша Стајчић
Педагог- руководилац
Тим за додатну подршку
Весна Стојановић
наставници који предају одељењу 2-2 и 3-3
педагог
родитељ
Тим за пројекте
Јасна Марковић- руководилац
Биљана Комад
Милица Богосављевић