Документи


2020/2021

02.03.2021. Одлука СО 01.03.2021. >>

02.03.2021. Финансијски извештај за 2020. годину >>

15.09.2020.  Развојни план школе >>

15.09.2020. Годишњи план рада за школску 2020/2021 >>

15.09.2020. Извештај о раду директора за школску 2019/2020 годину >>

15.09.2020. Извештај о раду школе за школску 2019/2020 годину >>

2019/2020

10.08.2020. План примена мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести >>

04.06.2020. Пословник о раду Ученичког парламента >>

30.04.2020. Правилник о изменама Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању >>

30.04.2020. Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању >>

23.02.2020. Финансијски извештај за 2019. годину >>

28.09.2019. Информација за уговарача осигурања ученици и студенти >>

28.09.2019. Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја >>

28.09.2019. Допунски услови за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја >>

28.09.2019. Допунски услови за осигурање ученика и студената за случај прелома кости услед несрећног случаја >>

28.09.2019. Посебни услови за осигурање ученика и студената за случај хирушке интервенције као последице несрећног случаја >>

28.09.2019. Табела инвалидитета >>

28.09.2019. Потврда о закљученом уговору о осигурању ученика и студената од последица несрећног случаја >>

28.09.2019. Упутство за предају одштетног захтева >>

28.09.2019. Понуда за осигурање ученика од последица несрећног случаја (незгоде) за школску 2019./2020. годину >>

17.09.2019. Савет родитеља за 2019/2020 >>

16.09.2019. Годишњи план рада за 2019/2020 >>

16.09.2019. Извештај о раду директора за школску 2018/2019 годину >>

16.09.2019. Извештај о раду школе за школску 2018/2019 годину >>

ОБРАЗАЦ СУ за наставнике

2018/2019

Финансијски извештај за 2018. годину >>

Заштита ученика од дискриминације,  насиља, злостављања и занемаривања  у школи – Акциони план 2018/2019 >>

Развојно планирање – Акциони план 2018/1029 >>

Годишњи план рада школе 2018/2019 >>

Извештај о раду школе 2017/2018 >>

Извештаји о раду директора 2017/2018 >>

2017/2018

Финансијски извештај за 2017. годину >>

16. 4. 2018. -ПРАВИЛНИК о награђивању и похваљивању ученика >>

16. 4. 2018. -ПРАВИЛА понашања у школи >>

16. 4. 2018. -ПРАВИЛНИК о правима, обавезама и одговорности ученика >>

16. 4. 2018. -ПРАВИЛНИК о правима, обавезама и одговорности запослених >>

16. 4. 2018. -ПРАВИЛНИК о заштити и безбедности ученика >>

16. 4. 2018. -ПРАВИЛНИК о раду Школског одбора >>

23. 3. 2018. – ПРАВИЛНИК о организацији и систематизацији послова у Гимназији у Лазаревцу >>

20. 3. 2018. – Предлог наставног плана за гимназије >>

28.12.2017. – СТАТУТ – Гимназија у Лазаревцу >>

18.12.2017. – ПРЕДЛОГ СТАТУТА >>

ПРАВИЛНИК  О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА >>

ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА УЧЕНИКА >>

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ >>

Закон о основама система образовања и васпитања 7.10.2017. >>

Закон о средњем образовању и васпитању 7.10.2017. >>

Закон о средњем образовању и васпитању >>

СТАТУТ школе >>

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ШК. 2017/2018. ГОДИНУ -Заштита ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школи >>

Здравствени лист >>